តើខ្ញុំអាចទាក់ទងជាមួយអ្នកយ៉ាងដូចម្តេច?

តាមរយៈបណ្តាញសង្គមរបស់យើង៖

ភាសាបារាំង Facebook៖ @findmymethodFR Instagram៖ @findmymethodFR

ភាសាអេស្ប៉ាញ Facebook៖ @findmymethodES Instagram៖ @findmymethodES Twitter៖ @findmymethodES

ទូទាំងពិភពលោក Facebook៖ @findmymethod Instagram៖ @findmymethod Twitter៖ @findmymethod

។ អ្នកក៏អាចទាក់ទងមកយើងតាមរយៈអ៊ីម៉ែល៖ info@findmymethod.org . Find My Method មិនមានលេខទូរស័ព្ទ ឬ WhatsApp ទេ។ បណ្តាញទំនាក់ទំនងតែមួយគឺប៉ុស្តិ៍ដែលបានលើកឡើងខាងលើ ដែលក្រុមការងារយើងណែនាំដោយអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាព នឹងឆ្លើយសំណួរ និងកង្វល់របស់អ្នក។