តើអ្នកលក់ថ្នាំពន្យារកំណើត និងការធ្វើតេស្តមានផ្ទៃពោះទេ?

ទេ រកមើលវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំ មិនលក់ការពន្យារកំណើត ឬការធ្វើតេស្តមានផ្ទៃពោះទេ យើងផ្ដល់ការណែនាំ និងផ្ដល់ព័ត៌មាន។ ក្រុមអ្នកពិគ្រោះយោបល់របស់យើងនៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងស្វែងរកអ្នកផ្ដល់សេវាសុខភាពផ្លូវភេទ និងសុខភាពបន្តពូជឥតឈប់ឈរ។ ជាលទ្ធផល យើងអាចឱ្យអ្នកទាក់ទងអ្នកផ្ដល់សេវា ដែលមានគុណភាពនៅជិតអ្នក។