ប្រៀបធៀបវិធីសាស្ត្រ | Find My Method
 

ប្រៀបធៀបវិធីសាស្ត្រ

You have already selected 6 methods

To add a new method, unclick one of the boxes

បានកែប្រែចុងក្រោយនៅMay 27th, 2021

 

តើអ្វីដែលញែកវិធីពន្យារកំណើតមួយពីវិធីមួយទៀត?

ជ្រើសរើសវិធីពន្យារកំណើតបានរហូតដល់ទៅ 6 សម្រាប់ការប្រៀបធៀបរួមជាមួយគ្នា ហើយរមូរចុះក្រោមដើម្បីមើលលទ្ធផល។

 • មិនមែនពេលនេះទេ
 • ការដកចេញ
 • ការយល់ដឹងអំពីការមានកូន
 • អេប៉ុង
 • ថ្នាំសម្លាប់មេជីវិតឈ្មោល
 • ស្រោមអនាម័យស្រ្តី
 • របាំងការពារមាត់ស្បូន
 • ការក្រៀវ
 • ថ្នាំពន្យារកំណើតបន្ទាន់
 • ស្រោមអនាម័យខាងក្នុង (ស្រោមអនាម័យស្ត្រី)
 • ស្រោមអនាម័យខាងក្រៅ (ប្រុស)
 • កង
 • បំណះ
 • ថ្នាំចាក់
 • ថ្នាំគ្រាប់
 • ការផ្សាំ
 • កងដាក់ក្នុងស្បូនមិនមែនអរម៉ូន
 • កងដាក់ក្នុងស្បូន

ប្រសិទ្ធភាព: មានប្រសិទ្ធភាពណាស់​

ការការពារជំងឺកាមរោគ: ការមានផ្ទៃពោះ និងជំងឺកាមរោគ​

ងាយលាក់ : គ្មានអ្នកណាម្នាក់នឹងដឹងទេ​

ងាយស្រួលប្រើប្រាស់: ទាមទារការប្តេជ្ញាចិត្តពេញលេ

ការការពារយូរអង្វែង: រហូតដល់ពេលអ្នកសម្រេចចិត្ត​

តើអ្នកណាខ្លះអាចប្រើវាបាន?: មនុស្សគ្រប់រូបអាចប្រើវាបាន​

អរម៉ូន?: មិនមានអរម៉ូន​

ផលរំខានដែលកើតមានទូទៅបំផុត: គ្មានផលរំខានទេ​

ប្រសិទ្ធភាព: ប្រសិទ្ធភាពទាប​

ការការពារជំងឺកាមរោគ: ការពារមិនឱ្យមានផ្ទៃពោះតែប៉ុណ្ណោះ​

ងាយលាក់ : មិនត្រូវការសម្ភារផ្គត់ផ្គង់ ហើយមិនចាំបាច់ទៅគ្លីនិក ឬឱសថស្ថានទេ។​

ងាយស្រួលប្រើប្រាស់: ងាយនឹងមានកំហុស ត្រូវតែដកចេញមុនពេលបញ្ចេញទឹកកាម។

ការការពារយូរអង្វែង: មិនការពារយូរអង្វែងទេ ប៉ុន្តែផ្ដល់នូវការការពារការមានផ្ទៃពោះល្អប្រសើរ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងមិនប្រើវិធីសាស្ត្រទាល់តែសោះ។

តើអ្នកណាខ្លះអាចប្រើវាបាន?: សម្រាប់រាងកាយបុរស

អរម៉ូន?: មិនមានអរម៉ូន​

ផលរំខានដែលកើតមានទូទៅបំផុត: គ្មានផលរំខានទេ​

ប្រសិទ្ធភាព: អ្នកប្រើពឹងអាស្រ័យ។ វិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតផ្ដល់នូវប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងនេះ។

ការការពារជំងឺកាមរោគ: ការពារមិនឱ្យមានផ្ទៃពោះតែប៉ុណ្ណោះ

ងាយលាក់ : មិនត្រូវការសម្ភារផ្គត់ផ្គង់ ហើយមិនចាំបាច់ទៅគ្លីនិក ឬឱសថស្ថានទេ។​

ងាយស្រួលប្រើប្រាស់: អ្នកត្រូវតែតាមដានរាងកាយរបស់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

ការការពារយូរអង្វែង: ផ្ដល់ជូននូវការការពារមិនឱ្យមានផ្ទៃពោះបានល្អប្រសើរជាងវិធីសាស្ត្រទាំងអស់​

តើអ្នកណាខ្លះអាចប្រើវាបាន?: សម្រាប់រាងកាយស្ត្រី​

អរម៉ូន?: មិនមានអរម៉ូន​

ផលរំខានដែលកើតមានទូទៅបំផុត: គ្មានផលរំខានទេ​

ប្រសិទ្ធភាព: ប្រសិទ្ធភាពទាប​

ការការពារជំងឺកាមរោគ: ការពារមិនឱ្យមានផ្ទៃពោះតែប៉ុណ្ណោះ​

ងាយលាក់ : អាចរកឃើញបាននៅក្នុងកាបូបរបស់អ្នក!

ងាយស្រួលប្រើប្រាស់: ត្រូវចងចាំប្រើវាជានិច្ច មុនពេលរួមភេទ។

ការការពារយូរអង្វែង: មិនការពារយូរអង្វែងទេ ប៉ុន្តែផ្ដល់នូវការការពារការមានផ្ទៃពោះល្អប្រសើរ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងមិនប្រើវិធីសាស្ត្រទាល់តែសោះ។

តើអ្នកណាខ្លះអាចប្រើវាបាន?: សម្រាប់រាងកាយស្ត្រី​

អរម៉ូន?: មិនមានអរម៉ូន​

ផលរំខានដែលកើតមានទូទៅបំផុត: គ្មានផលរំខានទេ​

ប្រសិទ្ធភាព: ប្រសិទ្ធភាពទាប។

ការការពារជំងឺកាមរោគ: ការពារមិនឱ្យមានផ្ទៃពោះតែប៉ុណ្ណោះ

ងាយលាក់ : អាចរកឃើញបាននៅក្នុងកាបូបរបស់អ្នក!

ងាយស្រួលប្រើប្រាស់: ត្រូវចងចាំប្រើវាជានិច្ច មុនពេលរួមភេទ។

ការការពារយូរអង្វែង: មិនការពារយូរអង្វែងទេ ប៉ុន្តែផ្ដល់នូវការការពារការមានផ្ទៃពោះល្អប្រសើរ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងមិនប្រើវិធីសាស្ត្រទាល់តែសោះ។

តើអ្នកណាខ្លះអាចប្រើវាបាន?: សម្រាប់រាងកាយស្ត្រី

អរម៉ូន?: មិនមានអរម៉ូន

ផលរំខានដែលកើតមានទូទៅបំផុត: គ្មានផលរំខានទេ​

ប្រសិទ្ធភាព: មានប្រសិទ្ធភាពសមល្មមជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ធម្មតា។ បានណែនាំឱ្យប្រើជាមួយថ្នាំសម្លាប់មេជីវិតឈ្មោល។

ការការពារជំងឺកាមរោគ: ការពារមិនឱ្យមានផ្ទៃពោះតែប៉ុណ្ណោះ​

ងាយលាក់ : អាចរកឃើញបាននៅក្នុងកាបូបរបស់អ្នក!

ងាយស្រួលប្រើប្រាស់: ត្រូវចងចាំប្រើវាជានិច្ច មុនពេលរួមភេទ។

ការការពារយូរអង្វែង: មិនការពាររយៈពេលយូរអង្វែងទេ។ អាចមានទំហំខុសៗគ្នា និង/ឬតម្រូវឱ្យមានការលៃតម្រូវទំហំដោយអ្នកផ្ដល់សេវាដែលមានការបណ្តុះបណ្តាល។

តើអ្នកណាខ្លះអាចប្រើវាបាន?: សម្រាប់រាងកាយស្ត្រី​

អរម៉ូន?: មិនមានអរម៉ូន

ផលរំខានដែលកើតមានទូទៅបំផុត: ការរលាកដែលអាចកើតមាន។ ផលរំខានមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ទេ​

ប្រសិទ្ធភាព: ប្រសិទ្ធភាពទាប​

ការការពារជំងឺកាមរោគ: ការពារមិនឱ្យមានផ្ទៃពោះតែប៉ុណ្ណោះ​

ងាយលាក់ : អាចរកឃើញបាននៅក្នុងកាបូបរបស់អ្នក!

ងាយស្រួលប្រើប្រាស់: ត្រូវចងចាំប្រើវាជានិច្ច មុនពេលរួមភេទ។

ការការពារយូរអង្វែង: មិនការពាររយៈពេលយូរអង្វែងទេ។ ភ្ជាប់មកជាមួយទំហំខុសៗគ្នា ហើយទាមទារឱ្យលៃតម្រូវទំហំដោយអ្នកផ្ដល់សេវាដែលបានបណ្តុះបណ្តាល​

តើអ្នកណាខ្លះអាចប្រើវាបាន?: សម្រាប់រាងកាយស្ត្រី​

អរម៉ូន?: មិនមានអរម៉ូន​

ផលរំខានដែលកើតមានទូទៅបំផុត: ការរលាកដែលអាចកើតមាន។ ផលរំខានមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ទេ​

ប្រសិទ្ធភាព: មានប្រសិទ្ធភាពណាស់​

ការការពារជំងឺកាមរោគ: ការពារមិនឱ្យមានផ្ទៃពោះតែប៉ុណ្ណោះ​

ងាយលាក់ : គ្មានអ្នកណាម្នាក់នឹងដឹងទេ​

ងាយស្រួលប្រើប្រាស់: យកវា ហើយភ្លេចវា​

ការការពារយូរអង្វែង: អចិន្រ្តៃយ៍ដែលមិនអាចត្រឡប់វិញបាន

តើអ្នកណាខ្លះអាចប្រើវាបាន?: ស្រី និងប្រុស។ សម្រាប់រាងកាយស្ត្រី គេហៅថាជាការចងបំពង់ ហើយសម្រាប់បុរស គេហៅថាការវះកាត់យកបំពង់ទឹកកាមចេញ។

អរម៉ូន?: គ្មានអរម៉ូន តម្រូវឱ្យមានការវះកាត់មួយ

ផលរំខានដែលកើតមានទូទៅបំផុត: ការក្រៀវស្ត្រីមិនមានផលរំខានរយៈពេលយូរអង្វែងទេ។ ការក្រៀវបុរសអាចបណ្តាលឱ្យឈឺចាប់បណ្តោះអាសន្ន ហើម ឬស្នាមជាំ ហើយបុរសពីរបីនាក់មានការឈឺចាប់សមល្មមរយៈពេលយូរអង្វែង។ ទម្រង់នៃការក្រៀវទាំងពីរមិនមានផលប៉ះពាល់លើសមត្ថភាពផ្លូវភេទ ឬអារម្មណ៍នៅពេលរួមភេទ។

ប្រសិទ្ធភាព: មានប្រសិទ្ធភាពណាស់។ វិធីសាស្ត្រទៀងទាត់ផ្ដល់នូវភាពប្រាកដប្រជាជាងមុន​

ការការពារជំងឺកាមរោគ: ការពារមិនឱ្យមានផ្ទៃពោះតែប៉ុណ្ណោះ​

ងាយលាក់ : អាចរកបាននៅក្នុងកាបូបរបស់អ្នក។

ងាយស្រួលប្រើប្រាស់: អ្នកគ្រប់គ្រង និងប្រើវាឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

ការការពារយូរអង្វែង: ទេ។ ត្រូវចំណាយពេលក្នុងរយៈពេល 5 ថ្ងៃ ប្រសិនបើអ្នករួមភេទដោយមិនបានការពារ។

តើអ្នកណាខ្លះអាចប្រើវាបាន?: សម្រាប់រាងកាយស្ត្រី​

អរម៉ូន?: អរម៉ូន​

ផលរំខានដែលកើតមានទូទៅបំផុត: អាចបណ្តាលឱ្យចង្អោរ និងក្អួត ការហូរឈាមតាមទ្វារមាសមិនទៀងទាត់បន្តិចបន្តួច និងអស់កម្លាំង។ ផលរំខានមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ទេ។

ប្រសិទ្ធភាព: មានប្រសិទ្ធភាពសមល្មមជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ធម្មតា។

ការការពារជំងឺកាមរោគ: ការពារពីការមានផ្ទៃពោះ និងជំងឺកាមរោគ​

ងាយលាក់ : អាចរកឃើញបាននៅក្នុងកាបូបរបស់អ្នក!

ងាយស្រួលប្រើប្រាស់: ត្រូវចងចាំប្រើវាជានិច្ច មុនពេលរួមភេទ។

ការការពារយូរអង្វែង: មិនការពាររយៈពេលយូរអង្វែងទេ។ ប្រើរាល់ពេលដែលអ្នករួមភេទ​

តើអ្នកណាខ្លះអាចប្រើវាបាន?: សម្រាប់រាងកាយស្ត្រី​

អរម៉ូន?: មិនមានអរម៉ូន​

ផលរំខានដែលកើតមានទូទៅបំផុត: គ្មានផលរំខាន។ មនុស្សមួយចំនួនអាចមានការរលាកស្បែក ឬប្រតិកម្មប្រតិកម្ម។

ប្រសិទ្ធភាព: មានប្រសិទ្ធភាពសមល្មមជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ធម្មតា។

ការការពារជំងឺកាមរោគ: ការពារពីការមានផ្ទៃពោះ និងជំងឺកាមរោគ​

ងាយលាក់ : អាចរកឃើញបាននៅក្នុងកាបូបរបស់អ្នក!

ងាយស្រួលប្រើប្រាស់: ត្រូវចងចាំប្រើវាជានិច្ច មុនពេលរួមភេទ។

ការការពារយូរអង្វែង: មិនការពាររយៈពេលយូរអង្វែងទេ។ ប្រើរាល់ពេលដែលអ្នករួមភេទ​

តើអ្នកណាខ្លះអាចប្រើវាបាន?: សម្រាប់រាងកាយបុរស​

អរម៉ូន?: មិនមានអរម៉ូន​

ផលរំខានដែលកើតមានទូទៅបំផុត: គ្មានផលរំខាន។ មនុស្សមួយចំនួនអាចមានការរលាកស្បែក ឬប្រតិកម្មប្រតិកម្ម។

ប្រសិទ្ធភាព: មានប្រសិទ្ធភាពណាស់​

ការការពារជំងឺកាមរោគ: ការពារមិនឱ្យមានផ្ទៃពោះតែប៉ុណ្ណោះ​

ងាយលាក់ : អាចរកឃើញបាននៅក្នុងកាបូបរបស់អ្នក!

ងាយស្រួលប្រើប្រាស់: ការថែទាំជាប្រចាំ – ត្រូវតែប្ដូរកងឱ្យទាន់ពេលវេលាម្តងរៀងរាល់ខែ។

ការការពារយូរអង្វែង: មិនការពារយូរអង្វែងទេ មានប្រសិទ្ធភាពតែពេលប្រើប្រាស់ជាប្រចាំប៉ុណ្ណោះ។ រក្សាទុកក្នុងនោះគ្រប់ពេលរយៈពេល 3 សប្តាហ៍បន្ទាប់មកមួយសប្តាហ៍ដោយគ្មានកងក្នុងកន្លែងនោះ។

តើអ្នកណាខ្លះអាចប្រើវាបាន?: សម្រាប់រាងកាយស្ត្រី​

អរម៉ូន?: អរម៉ូន​

ផលរំខានដែលកើតមានទូទៅបំផុត: ការហូរឈាមមិនទៀងទាត់ក្នុងរយៈពេលពីរបីខែដំបូង ហើយបន្ទាប់មកអាចនឹងកើតមានការហូរឈាមតិចជាងមុន និងទៀងទាត់ជាងមុន។ ផលរំខានមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ទេ​

ប្រសិទ្ធភាព: មានប្រសិទ្ធភាពណាស់​

ការការពារជំងឺកាមរោគ: ការពារមិនឱ្យមានផ្ទៃពោះតែប៉ុណ្ណោះ​

ងាយលាក់ : អាចរកឃើញបាននៅក្នុងកាបូបរបស់អ្នក!

ងាយស្រួលប្រើប្រាស់: ​ការថែទាំជាប្រចាំ – ត្រូវតែប្រើបំណះថ្មីរាល់សប្តាហ៍។

ការការពារយូរអង្វែង: មិនការពារយូរអង្វែងទេ មានប្រសិទ្ធភាពតែពេលប្រើប្រាស់ជាប្រចាំប៉ុណ្ណោះ។ បំណះថ្មីត្រូវបានប្រើរៀងរាល់សប្តាហ៍រយៈពេល 3 សប្តាហ៍ បន្ទាប់មកមួយសប្តាហ៍ដោយគ្មានបំណះ។

តើអ្នកណាខ្លះអាចប្រើវាបាន?: សម្រាប់រាងកាយស្ត្រី​

អរម៉ូន?: អរម៉ូន​

ផលរំខានដែលកើតមានទូទៅបំផុត: ការហូរឈាមមិនទៀងទាត់ក្នុងរយៈពេលពីរបីខែដំបូង ហើយបន្ទាប់មកអាចនឹងកើតមានការហូរឈាមតិចជាងមុន និងទៀងទាត់ជាងមុន។ ការរលាកស្បែកដែលអាចកើតមាន។ ផលរំខានមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ទេ​

ប្រសិទ្ធភាព: មានប្រសិទ្ធភាពណាស់​

ការការពារជំងឺកាមរោគ: ការពារមិនឱ្យមានផ្ទៃពោះតែប៉ុណ្ណោះ​

ងាយលាក់ : គ្មានអ្នកណាម្នាក់នឹងដឹងទេ​

ងាយស្រួលប្រើប្រាស់: ការថែទាំជាប្រចាំ – ត្រូវចាក់ម្តងរៀងរាល់ 1, 2 ឬ 3 ខែម្តង។

ការការពារយូរអង្វែង: ការការពារយូរអង្វែងក្នុងរយៈពេល 1, 2 ឬ 3 ខែ (អាស្រ័យលើប្រភេទដែលមាន)។

តើអ្នកណាខ្លះអាចប្រើវាបាន?: សម្រាប់រាងកាយស្ត្រី​​

អរម៉ូន?: អរម៉ូន​

ផលរំខានដែលកើតមានទូទៅបំផុត: ជាធម្មតាការមករដូវតិចជាងមុន និងខ្លីជាងមុន ឬមិនសូវញឹកញាប់។ ការហូរឈាមតិចៗ និងការហូរឈាមដែលមិនបានរំពឹងទុកអាចកើតមានឡើង។ ផលរំខានមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ទេ។ វាអាចបណ្តាលឱ្យមានការពន្យារពេលក្នុងការមានផ្ទៃពោះ បន្ទាប់ពីបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់។

ប្រសិទ្ធភាព: មានប្រសិទ្ធភាពណាស់​

ការការពារជំងឺកាមរោគ: ការពារខ្ញុំពីការមានផ្ទៃពោះតែប៉ុណ្ណោះ​

ងាយលាក់ : អាចរកឃើញបាននៅក្នុងកាបូបរបស់អ្នក!

ងាយស្រួលប្រើប្រាស់: ការថែទាំជាប្រចាំ – ត្រូវលេបថ្នាំជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

ការការពារយូរអង្វែង: មិនការពាររយៈពេលយូរអង្វែងទេ មានប្រសិទ្ធភាពតែពេលប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃជាប្រចាំប៉ុណ្ណោះ។

តើអ្នកណាខ្លះអាចប្រើវាបាន?: សម្រាប់រាងកាយស្ត្រី

អរម៉ូន?: អរម៉ូន​

ផលរំខានដែលកើតមានទូទៅបំផុត: ការហូរឈាមៗសមល្មម ឬការហូរឈាមតិចៗដែលមិនបានរំពឹងទុកអាចនឹងកើតមានឡើង។ ស្ត្រីមួយចំនួនមានការឈឺក្បាលសមល្មម បម្រែបម្រួលទម្ងន់ ឈឺក្រពះជាពិសេសនៅពេលដំបូង។ ផលរំខានមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ទេ។

ប្រសិទ្ធភាព: មានប្រសិទ្ធភាពណាស់​

ការការពារជំងឺកាមរោគ: ការពារខ្ញុំពីការមានផ្ទៃពោះតែប៉ុណ្ណោះ​

ងាយលាក់ : មើលមិនឃើញទេ លើកលែងតែអ្នកដែលកំពុងរកមើលវា។​

ងាយស្រួលប្រើប្រាស់: យកវា ហើយភ្លេចវា

ការការពារយូរអង្វែង: 3 ទៅ 5 ឆ្នាំ​

តើអ្នកណាខ្លះអាចប្រើវាបាន?: សម្រាប់រាងកាយស្ត្រី​

អរម៉ូន?: អរម៉ូន​

ផលរំខានដែលកើតមានទូទៅបំផុត: ការហូរឈាមសមល្មម ឬការហូរឈាមតិចៗដែលមិនបានរំពឹងទុកអាចកើតឡើង ឬការមករដូវប្រចាំខែអាចនឹងឈប់មាន។ ផលរំខានមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ទេ។

ប្រសិទ្ធភាព: មានប្រសិទ្ធភាពណាស់​

ការការពារជំងឺកាមរោគ: ការពារខ្ញុំពីការមានផ្ទៃពោះតែប៉ុណ្ណោះ​

ងាយលាក់ : គ្មានអ្នកណាម្នាក់នឹងដឹងទេ​

ងាយស្រួលប្រើប្រាស់: យកវា ហើយភ្លេចវា​

ការការពារយូរអង្វែង: 12 ឆ្នាំ។ វាក៏មានប្រសិទ្ធភាពដូចជាការពន្យារកំណើតបន្ទាន់ដែរ។

តើអ្នកណាខ្លះអាចប្រើវាបាន?: សម្រាប់រាងកាយស្ត្រី​

អរម៉ូន?: មិនមានអរម៉ូន​

ផលរំខានដែលកើតមានទូទៅបំផុត: ការឈឺចាប់ខ្លះក្នុងអំឡុងពេលស៊កបញ្ចូល។ បន្ទាប់ពីការស៊កបញ្ចូល អ្នកអាចនឹងមានរដូវច្រើនជាងមុន។ ផលរំខានមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ទេ។

ប្រសិទ្ធភាព: មានប្រសិទ្ធភាពណាស់​

ការការពារជំងឺកាមរោគ: ការពារខ្ញុំពីការមានផ្ទៃពោះតែប៉ុណ្ណោះ​

ងាយលាក់ : គ្មានអ្នកណាម្នាក់នឹងដឹងទេ​

ងាយស្រួលប្រើប្រាស់: យកវា ហើយភ្លេចវា​

ការការពារយូរអង្វែង: 3 ទៅ 7 ឆ្នាំ​

តើអ្នកណាខ្លះអាចប្រើវាបាន?: សម្រាប់រាងកាយស្ត្រី​

អរម៉ូន?: អរម៉ូន​

ផលរំខានដែលកើតមានទូទៅបំផុត: ការឈឺចាប់ខ្លះក្នុងអំឡុងពេលស៊កបញ្ចូល។ បន្ទាប់ពីការស៊កបញ្ចូល អ្នកអាចនឹងមានរដូវច្រើនជាងមុន។ ផលរំខានមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ទេ។


lang ភាសាខ្មែរ