អំពីយើង | Find My Method
 

អំពីយើង

នៅ “រកមើលវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំ” យើងជឿជាក់ថាមនុស្សគ្រប់រូប មានសិទ្ធិទទួលការថែទាំសុខភាពបន្តពូជប្រកបដោយចំណេះដឹង និងមានសុវត្ថិភាព។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងកំពុងធ្វើការ ដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីការពន្យារកំណើតដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ទស្សនិកជន​នៅទូទាំងពិភពលោក។

ដោយមិនគិតពីកន្លែងដែលអ្នករស់នៅ ឬរបៀបរស់នៅដែលអ្នកជ្រើសរើស យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នករកវិធីពន្យារកំណើត​ដែលធ្វើឱ្យអ្នករីករាយ មានសុខភាពល្អ និងទទួលបានការការពារ។

រកមើលវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសហការជាមួយ Bedsider.org និងដៃគូនានានៅជុំវិញពិភពលោក។ យើងមានមោទនភាពក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានដែលងាយយល់ ទូលំទូលាយ និងតំណាងឱ្យពិភពលោកទាំងមូល។ ចូលរួមសហគមន៍របស់យើង ស្វែងរកវិធីសាស្ត្ររបស់អ្នក និងផ្សព្វផ្សាយ។


lang ភាសាខ្មែរ